مقالات ♥ 

باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا و علوم وابسته پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا تای چی  ، چي کنگ ، تنها باشگاه دارنده مجوز برگزاری کلاس های تای چی و چی کنگ در سطح استان البرز ویژه بانوان

اثرات سودمند چي کنگ در حفظ سلامتي ، درمان و پيشگيري از بيماري ها و افزايش طول عمر

چي‌ کنگ چيست؟

چي‌کنگ يا كاربرد انرژي ، هنر و مهارت تقويت سلامتي است كه منحصراً برخاسته از كشور چين است . اين هنر نقش عمده‌اي در درمان و پيشگيري بيماري ها ، محافظت و تقويت سلامتي ، جلوگيري از پيري زودرس و افزايش طول عمر دارد . به همين علت در زمان هاي قديم آن را روش كاهش بيماري ها و افزايش طول عمر مي‌ناميده اند .

 ( چي ) چيست؟

(چي) در اكثر موارد به عنوان و معني هوا بكار مي‌رود ، ولي در واقع اين واژه معناي ديگري را نيز در بردارد . بر اساس نتايج بدست آمده از آزمايشاتي كه دانشمندان انجام داده‌اند نيروي چي آزاد شده توسط اساتيد چي‌کنگ  شامل تشعشع مادون قرمز ، الكتريسيته ساكن ، جريان ذره‌اي (Pqrtick-Stream) و غيره مي‌باشد . چي‌کنگ بعنوان نوعي پيام و در رابطه با حامل پيام مورد توجه قرار مي‌گيرد اگر بخواهيم مطلب را بازتر كرده و بيشتر در رابطه با آن توضيح دهيم بايد گفت : عقيده بر اين است كه حامل پيام نوعي ماده به شمار مي‌آيد . پس نيروي چي در چي‌کنگ فقط به معني دم اكسيژن و بازدم دي‌ اكسيد كربن نيست . بلكه به معناي چيزي است كه داراي پيام و انرژي غني‌تر و پيچيده‌تري است . ( در يوگا از انرژي چي با عنوان پرانا نام برده شده است . پرنده آزاد )

( کنگ ) چيست؟

بوسيله تمرينات منظم چي‌کنگ ، نيروي چي به صورت طبيعي و فراوان در درون بدن انسان شروع به فعاليت مي‌كند و اين در واقع معني کنگ است . به طور خلاصه مي توان گفت کنگ متدي است براي بنا نهادن و ساختن نيروي نيروي چي . پشتكار و استقامت يك فرد در انجام تمرينات دست‌يابي به انرژي ، بازتاب و منعكس كننده اراده و ثبات وي در تصميم‌گيري است و شخصي كه فاقد پشتكار لازم باشد نتايج خوبي بدست نخواهد آورد . پس مي‌توان گفت مهمترين عامل در انجام تمرينات چي کنگ ، تاي چي ، يوگا و ساير تمرينات دست يابي به انرژي ، استقامت و پشتكار فرد است . كيفيت انجام تمرينات تأثير مستقيم بر نتايج حاصله دارد و هدف از انجام تمرين متد چي کنگ ، پرورش نيروي چي است . تقويت نيروي چي در بدن انسان مستلزم سه روش فعاليت است كه شامل :

 1) تنفس كامل و صحيح

 2) ايجاد و بقاء حالت سكون و خاموشي در مغز

3) نگهداشتن ارگان هاي بدن درحالت هماهنگ

در واقع اين سه روش فعاليت بر تمركز حواس و تنفس و تركيب و شكل بدن تكيه دارد و اين سه فاكتور براي حصول انرژي ضروري ميباشد .

چگونه انرژي مي‌تواند بيماري ها را درمان كند؟

نيروي چي در كانال هاي انرژي و جوانب آن جريان مي‌يابد (منظور از جوانب ، انشعابات يا ضمائم كانال ها است .) بدن انسان داراي سيستم ويژه و مخصوصي است كه سطوح بدن را با درون ، و قسمت هاي فوقاني را با قسمت هاي تحتاني بدن ارتباط داده و تمام ارگان هاي جامد و تو خالي را با يكديگر مرتبط مي‌سازد . كانال ها و جوانب آن ها ، رگ هاي خوني و سلسله اعصاب نيستند . بلكه واژه كانال (جينگ Jing) به معني راه و مسير مي‌باشد . كانال ها به معني مجرا و محل گذر انرژي نيز ناميده مي‌شوند . كانال ها تشكيل خطوط اصلي را مي‌دهند . واژه جوانب كه در زبان چيني (Luo) خوانده مي‌شود به معني شبكه است و جوانب شاخه‌هاي كانال ها هستند . كانال ها و جوانب ، كليه بدن را به صورت تقاطعي تحت پوشش قرار داده و بدن را با اتصال هاي خود به صورت يك واحد ارگاني در آورده‌اند . بر اساس همين نظريه ، در بدن انسان دوازده كانال به صورت مرتب وجود دارد كه اين دوازده كانال به ارگان هاي جامد و تو خالي هدايت مي‌شوند . اين كانال ها توسط واژه‌هاي يين و يانگ تحت تأثير قرار مي‌گيرند . كانال هايي كه ارگان هاي جامد بدن را به يكديگر مرتبط مي‌سازند و در امتداد قسمت هاي پهلوي بدن قرار دارند بنام كانال هاي (يين Yin) خوانده مي‌شوند و آن هايي كه ارگان هاي داخلي را به يكديگر مرتبط مي‌سازند و در امتداد قسمت هاي پهلوي بيروني بدن وجود دارند را كانال هاي (يانگ Yang) مي‌نامند . كانال هاي انرژي بدن را بنا به طبيعت قسمت هاي دروني و احشايي و مسيرها و راه هايي كه دنبال مي‌كنند به اين صورت طبقه ‌بندي مي‌كنند : سه كانال يين دست ، سه كانال يانگ دست ، سه كانال يين پا و سه كانال يانگ پا . ارتباط بين كانال هاي دوازده گانه نيز بدين شرح  است : سه كانال يين دست ، از سينه به طرف دست امتداد يافته تا به سه كانال يانگ دست ملحق شوند . سه كانال يانگ دست ، از دست به ناحيه ميان سر امتداد يافته تا به سه كانال يانگ پا متصل شوند . سه كانال يانگ پا از سر به ناحيه مياني پا امتداد يافته به سه كانال يين پا ملحق شوند . كانالهاي يين به ارگان هاي جامد متصل مي‌شوند و كانال هاي يانگ نيز به ارگان هاي تو خالي اتصال پيدا مي‌كنند . زماني كه كانال هاي انرژي از ميان احشاء عبور مي‌كنند . ارگان هاي جامد ، ارگان هاي تو خالي را با كانال هاي يين پشتيباني مي‌كنند . بنابر اين با تشكيل اين شش جفت كانال ، وابستگي و همبستگي ايجاد شده نقاط سطحي و دروني را به صورت واحد و يك شكل در مي‌آورند. در واقع مي‌توان گفت كانال هاي دوازده ‌گانه نقاط سطحي و دروني را به صورت واحد و يك شكل در مي‌آورند . به عبارت ديگر ، كانال هاي دوازده‌ گانه نقاط سطحي و دروني بدن انسان را پوشش مي‌دهند. ريشه‌ها و منشاء جريان كانال ها در بدن چرخش يافته و به طور بسيار نزديكي با يكديگر مرتبط مي‌شوند . جريان انرژي از كانال هاي ريه دست (تائي يين) شروع و به نوبت از كانال كبد پا (جوئه يين) و سپس كانال ريه دست (تائي يين) مي‌گذرند . در انتها اين كانال ها به يكديگر وصل مي‌شوند تا سيستم كامل گردد .

علاوه بر مطالب فوق‌الذكر و كانال هاي دوازد‌ه گانه براي جريان يافتن نيروي چي‌ ، هنوز هشت كانال مهم ديگر نيز وجود دارند . اين هشت كانال به طور مستقيم با احشاء  بدن در ارتباط نيستند و مسيرها و انشعابات ويژه‌اي دارند و به صورت عجيبي جريان مي‌يابند . به همين لحاظ آنها را هشت كانال اضافي نامگذاري كرده‌اند . اين هشت كانال عبارتند از : كانال (Du) در ناحيه عقبي و مياني ، كانال (ren) در ناحيه جلويي مياني ، كانال (chang) ، كانال (Dai) ، كانال (yinqiao) كانال (yangqiao) ، كانال (yinwei) و كانال (yangwei) در علم چي‌گانگ اعتقاد بر اين است كه وقتي نيروي چي و خون در كانال هاي دوازده گانه بدن جريان مي‌يابند ، مقدار مازاد آن به هشت كانال اضافي وارد شده و در آنجا ذخيره مي‌گردند . سپس در هر زماني كه نيروي چي موجود در كانال هاي دوازده‌گانه ناكافي باشد نيروي چي ذخيره شده در هشت كانال اضافي جانشين آن مي‌گردد . در واقع كانال هاي دوازده‌ گانه حكم كانال و يا رودخانه را دارند و هشت كانال اضافي به مانند جويبارها هستند ، يعني مي‌توان گفت عمل هشت كانال اضافي باعث ثبات و تنظيم كانال هاي دوازده‌گانه مي گردد . هشت كانال اضافي ، مسيرها و انشعابات و ريشه‌هاي مخصوص خود را دارند و نيروي چي ذخيره شده در آن ها مي‌تواند ارگان هاي بدن را به طريقه دروني گرم كرده و به طريقه بيروني ، سطح بدن را مرطوب كنند . هر گونه انسداد و يا ايرادي در كانال هاي دوازده‌ گانه و هشت كانال اضافي مي‌تواند اثرات متفاوتي در بدن انسان ايجاد كند . در علم پزشكي  سنتي چيني از اين نارسايي به عنوان انسداد قبل از درد نام برده شده است .

پيشرفت جريان نيروي چي در بدن انسان و اصطلاحاً لايروبي كردن كانال ها و انشعابات آن ، پديده‌اي طبيعي و نرمال است . زيرا وقتي كانال ها و جوانب آن در بدن فردي مسدود گردد و يا دچار اشكال گردد ، آن فرد مريض مي‌شود و تنها راه رفع اين بيماري لايروبي كردن كانال ها و جوانب آن است كه اين عمل به وسيله نوع معيني از فشار انجام مي‌گردد . استفاده از دارو و ماساژ ، درمان هايي هستند كه به عنوان فشار خارجي براي عمل لايروبي كانال ها به كار مي‌روند . درمان با چي‌کنگ ، تاي چي و يوگا كه براي باز كردن كانال ها و جوانب آن ها صورت مي گيرد وابسته به نيروي خود شخص است و توسط نيروي وي صورت مي‌گيرد .

 در چي کنگ و در بخش «مكالمه ئي‌چينگ، قانون امپراطوري زرد طلب داخلي» گفته شده : «وقتي فكر و ذهن شما ساكن و خاموش و تهي از هر چيزي باشد، نيروي چي تحت فرمان شما است و اگر فردي بتواند اين حالت را حفظ كند خطر بيماري وي بر طرف مي‌گردد .» پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه منبع و منشاء چي حقيقي بستگي زيادي به آرامش  ، سكون و خالي كردن فكر از هر چيزي دارد كه در زبان چي‌گانگ به معني آرامش ، سكون و خاموشي و طبيعي بودن است . براي شرح توصيف اين امر از نظر علمي مي‌توان گفت : انجام اين عمل باعث قرار دادن بخش كورتكس مغز در وضعيت نهي ‌آميز و منع ‌شدگي مي‌شود كه باعث فعاليت عمل تنظيم كنندگي سيستم عصبي مركزي و تنظيم وضعيت هاي ناهنجار سيستم عصبي شده كه اين امر باعث احياء بافت هاي ارگانيك و فعال مي‌شود كه در اثر اختلال سيستم عصبي حاصل شده است . بنابر اين مي توان گفت كه فكر و ذهن خاموش و ساكت، به طور طبيعي اولين پيش وضعيت در پيشرفت جريان نيروي چي مي‌باشد . در همان بخش از مكالمه ئي‌چينگ گفته شده است كه اگر شما تمام دنيا را در قلبتان جاي دهيد و كنترل مناسبي از يين و يانگ داشته باشيد و نيروي چي را از طريق هوا تنفس كرده ، در عين حال فكر و ذهن خود را راحت و خاموش و ساكن نگهداريد ، عضلات شما به نرمي و راحتي و يكنواختي فعاليت كرده و شما تا زماني كه كره زمين زنده است ، زندگي خواهيد كرد . ( تمثيل را در اين بيانات در نظر داشته باشيد . پرنده آزاد )  

در بخش ديگري از ئي‌چينگ بنام (درمان هاي تكميلي متفاوت) گفته شده است كه ( ... براي درمان اين بيماري ... دائوئين و انكيائو مناسب هستند) دائوئين و آنكيائو نام هاي مختلفي هستند كه در زمان هاي قديم به علم چي‌کنگ اطلاق مي‌شده است . دائوئين شامل دائوئين مغزي ، دائوئين تنفسي و دائوئين تركيبي مي‌باشد . كيائو در آنكيائو به معني بالا بردن مانند راه رفتن روي پنجه‌هاي پا مي‌باشد . كيائو داراي دو معني است : اول به معني ماساژ و حركت بالا و پايين مچ‌هاي پا و دوم به معني نوعي ماساژ خالي است . آنكيائو بستگي به روش هاي دائوئين تركيبي دارد . تركيب‌ها و حالات و اشكال حركت ها در دست‌يابي به انرژي با ساير تمرينات تفاوت دارد. تفاوت اين حركت ها در شدت انجام آن است . تا زماني كه تمرينات چي‌کنگ ادامه داشته باشد باعث بهبود متابوليسم ، تغذيه بهتر و جذب غذا و تقويت سلامتي و جريان نيروي چي خواهد شد .

چي‌کنگ روشي است كه باعث نرم و راحتي و نيز پاکسازي كردن كانال ها ، جوانب و انشعابات آن مي‌شود . زماني كه كانال هاي انرژي پاکسازي شده و نرم و راحت كار كنند ، انسان مي‌تواند بر بيماري هاي خود فائق آيد . در نتيجه چي‌گانگ داراي اثرات سودمندي براي جلوگيري از بيمازي ها خصوصا بيماري هاي مزمن و تقويت سلامتي و در نهايت افزايش طول عمر است .

همواره شاد و سلامت باشيد  باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد