انديشه ناب  باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا حدیث قدسی،

اي فرزند آدم !

فرشتگان من شب و روز مواظب تو هستند ،

آنچه را مي گويي و انجام مي دهي ، کم يا زياد ، همه را مي نويسند .

آسمان بر آنچه از تو ديده شهادت مي دهد

و زمين بر آنچه روي آن انجام داده اي گواهي مي دهد .

خورشيد و ماه و ستارگان بر آنچه مي گويي و عمل مي کني شهادت خواهند داد .

خود نيز بر قلب و بر اعمال مخفي و آشکار تو آگاهم .

پس از خودت غافل مباش !

♥ حديث قدسي 

در پناه او باشيد 

باشگاه يوگا پرنده آزاد