یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

آموزش آساناهای یوگا : اوپاویشتاکوناسانا

آموزش وضعیت اوپاویشتا کوناسانا در یوگا

یکی از توصیه های اکید استاد آینگر برای بانوان اجرای آسانای اوپاویشتا کوناسانا است. استاد آینگر این آسانا را یکی از آساناهای ثابت برای بانوان می دانستند و به عنوان «سادانا» از این آسانا نام می بردند. این آسانا خون را بخوبی در منطقه لگنی جاری میسازد و این منطقه را سالم نگه می دارد